Coordinador/a (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Alzira

Inscripcions tancades

Funcions

Condicionament de les instal·lacions. Col·laboració i compliment amb les polítiques de qualitat, ordre, neteja i prevenció de riscos establida. Manipular després de paleta elèctrica (diari) i carretó elevador per a càrrega i descàrrega de camions. Capacitat de treballar sota pressió. Treball en ambient fred/humit.

Revisió i control del material. Condicionament de les instal·lacions. Carrega/ expedicions. Documentació de recepció i expedició logística. Maneig sistema informàtic. Col·laboració i compliment amb les polítiques de qualitat, ordre, neteja i prevenció de riscos establida. Manipular després de paleta elèctrica (diari). Capacitat de treballar sota pressió. Treball en ambient va fregir/humit. >Respectar FIFO >Comprovar 3 etiquetes del palet. >substitució de producte deteriorat. >Confirmar les càrregues del transport. >Gestió d'albarans, >Revisió de la cambra de fred del camió.

Gestió de personal de l'àrea de producció. Distribuir la càrrega de treball entre els operaris sota el seu càrrec. Supervisar i controlar el canvi de torn i el compliment de la Normativa de Règim Intern (Supervisar assistència operaris, permisos etc..) i de PRL de l'empresa. Seran responsables de la realització dels processos segons els requeriments de qualitat establits. Per a això realitzaran l'autocontrol del seu treball i els controls addicionals que s'establisquen. Donar suport al cap d'Equip.

Requisits

  • Imprescindible estar en possessió de certificat de discapacitat ≥33%.
  • Maneig del paquet Office, especialment d'Excel (bàsic).
  • Carnet de conduir B.
  • Estudis mínims: ESO.